FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तिनाउ गाउँपातिकाको भ-ूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्डका आधार २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 14:58 PDF icon २१ भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्वन्धी मापदण्ड २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय(पत्र वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:08 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २ ८०/८१ 01/04/2024 - 13:06 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाकोसडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:05 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:04 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:02 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:01 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 13:00 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 12:59 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०८०.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 12:58 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf

Pages

User login